1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L'Empresa NUCLI SOLAR PLUS, S.L. amb domicili a Ctra. De Palamós, 116 – 17460 Celrà (Girona) (en endavant, "l'Empresa") i número identificatiu B17601915 organitza durant la seva participació a la Fira de la Construcció Sostenible (FECS) de Vic i la Fira Impulsa de Figueres i amb finalitats promocionals el sorteig d'una instal·lació fotovoltaica (en endavant, "la Promoció") d'àmbit provincial, exclusiu per a usuaris residents a la província de Girona i majors d'edat d'acord amb el que disposa l'apartat de condicions per participar-hi.

 1. DATA D' INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 16 de febrer de 2024 i finalitzarà el dia 6 de març de 2024.

 1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

És important subratllar que la participació en el Concurs suposa l'acceptació incondicional i el respecte del que disposen aquestes Bases Legals. Els requisits de participació seran els següents:

 • Hi podran participar aquelles persones que resideixin a la província de Girona i siguin majors de 18 anys.
 • Només hi podran participar aquells participants que siguin titulars d'un CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament), per la qual cosa tan sols s'acceptarà un participant per domicili.
 • Totes les dades sol·licitades en el formulari d'inscripció hauran de ser emplenades.
 • Les dades personals amb què els participants omplin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces.
 • Els Participants només podran inscriure' s una vegada en la present promoció.

La mecànica de la Promoció és la següent: els participants omplen el formulari de participació i insereixen el mateix a l'urna habilitada per a tal fi al nostre estand de Fira de la Construcció Sostenible (FECS) de Vic i la Fira Impulsa de Figueres. Així mateix, també entraran en el sorteig les persones que siguin ateses de forma presencial; en aquest cas, el nostre equip comercial serà en l' encarregat d' assegurar-se que els formularis quedin degudament inserits en l'esmentada urna.

 1. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

S' elegirà 1 guanyador de forma aleatòria a través de la plataforma Easypromos. Easypromos (https://www.easypromosapp.com/) és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova d'això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat del qual és inalterable per l'organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l'organitzador. El sorteig es realitzarà el dia 15 de març de 2024 a les 12 h.

El guanyador obtindrà com a premi una instal·lació fotovoltaica per autoconsum que inclou: (i) material instal·lació fotovoltaica autoconsum (6 panells solars TIER 1 ULICA 450 WP, 1 inversor HUAWEI SUN2000-3KTL-L1, 1 smart meter HUAWEI DDSU666H, 1 estructura Fischer Solarfix teula, 1 caixa de proteccions monofàsica AC segons normativa auto-rearmable, 20 metres de cable baixant 3 X 4mm2 amb tub rígid i material elèctric divers), (ii) instal·lació fotovoltaica per autoconsum (instal·lació, muntatge, desplaçament i posada en marxa), (iii) servei d’enginyeria (memòria tècnica, tramitació llicència d’obres i tramitació de la legalització de la instal·lació) (iv) i la taxa de la Generalitat de Catalunya.

L'Empresa es posarà en contacte per correu electrònic amb el guanyador durant el termini de 2 dies a comptar des de la data en què s' anunciï en el perfil social de la marca. En cas que en el termini de 5 dies no s' obtingués resposta per part del guanyador, es procedirà a assignar el premi al suplent. En cas de no obtenir resposta el sorteig es considerarà desert.

En cas que el guanyador volgués realitzar la instal·lació en una comunitat de propietaris, haurà de comptar amb l'aprovació per escrit de la junta de propietaris en el termini de 6 mesos. En cas de no aconseguir-ho, el sorteig es considerarà desert.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

 1. LIMITACIONS

Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d' aquesta Promoció.

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte d'altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a NUCLI SOLAR, S.L. (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de NUCLI SOLAR, S.L.  (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l'organització d'aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

NUCLI SOLAR, S.L.  es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Aniran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per NUCLI SOLAR, S.L. en les presents Bases Legals.

S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. NUCLI SOLAR, S.L. es reserva, en cas d' obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

 1. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers en la publicació del guanyador. Tampoc ser permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres participants.

Qualsevol intent d'entorpir el bon desenvolupament del Concurs ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem a de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l' ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d' aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de NUCLI SOLAR, S.L. i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L' Empresa responsable del tractament de les seves dades és NUCLI SOLAR, S.L., amb domicili a Ctra. De Palamós, 116 – 17460 Celrà (Girona) (en endavant, "l'Empresa") i número identificatiu B17601915.

NUCLI SOLAR PLUS, S.L. es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades,  cada Participant, amb l' acceptació d' aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat de NUCLI SOLAR PLUS, S.L. per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

L' informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:

 1. Realitzar comunicacions comercials per informar-lo sobre productes i/o serveis.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a NUCLI SOLAR PLUS, S.L., qualsevol modificació dels mateixos. NUCLI SOLAR PLUS, S.L. es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a NUCLI SOLAR PLUS, S.L. de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça d’email hola@nuclisolar.com indicant, el motiu de la seva petició.  Els Participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a l'adreça següent: Ctra. De Palamós, 116 – 17460 Celrà (Girona).

Sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular a l' Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa,  així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L' Autoritat de Control davant la qual s' hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de NUCLI SOLAR PLUS, S.L. a través del següent enllaç: https://nuclisolar.com/politica-de-privacidad/

 1. CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d' aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.